•  

  Geachte (jeugd)leden en ouders van jeugdleden van de voetbalvereniging S.V. Sluis

  Hierbij nodigt het bestuur U uit voor het bijwonen van de jaarlijkse

  Algemene Ledenvergadering van de voetbalvereniging S.V. Sluis.

  De vergadering vindt plaats op vrijdag 3 november a.s. om 21.00 u in de kantine van S.V. Sluis.

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter

  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 04-11-2022

  3. Jaarverslag jeugd

  4. Jaarverslag secretaris

  5. Verslag kascommissie

  6. Jaarverslag penningmeester

  7. Verkiezing kascommissie

  8. Bestuursbesluiten/voorstellen

  9. Verkiezing bestuur: Aftredend en herkiesbaar: Raymond Hubregtse, Jack Jacobse en

                                                                              Jurgen Willems

  1. Algemene mededelingen:

  2. Rondvraag

  3. Sluiting

  Heeft u interesse in een bestuursfunctie of zou u graag als vrijwilliger de vereniging

  willen helpen neem dan contact op met Peter Verploeg. 06-53731123 of via info@svsluis.nl

  De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2022 liggen vanaf 20.00 uur ter inzage in de kantine.

  Indien verhinderd gaarne afmelden bij Peter Verploeg 06-53731123 of via info@svsluis.nl

  Met vriendelijke sportgroet,

  Peter Verploeg

  Secretaris S.V. Sluis