• Clubregelementen

  Algemeen

  1. Spelers zullen niets doen of ondernemen wat de goede naam van de vereniging S.V.Sluis. schade zou aanbrengen.
  2. Voetbaltechnische en tactische opdrachten en eventuele voorschriften, bepaald door de trainers en/of begeleiders, dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.
  3. Elke vereniging dient in principe elk nieuw lid te aanvaarden. Dus niet alleen de betere voetballers, maar ook de “ mindere” voetballers.
  4. Alle spelers dienen te spelen in het elftal waar de Technische commissie deze plaatst.
  5. De spelers moeten tijdig voldoen aan hun contributie verplichtingen. De vereniging behoudt het recht om deze spelers een speel- en trainingsverbod op te leggen.  “geen geld, geen veld” is hier dan op van toepassing.
  6. De vereniging behoudt het recht nalatige jeugdleden of de jeugdleden die de vereniging schade aanbrengen te royeren. Andere voetbalverenigingen zullen deze jeugdleden evenmin accepteren.
  7. Douchen: Na elke wedstrijd en training wordt er, uit hygiënische overwegingen, een douche genomen. Voor de meisjes zal een aparte gelegenheid zijn om te douchen. Dit zal door de trainer/leider gepromoot en gecontroleerd worden. Het is wel zinvol om badslippers mee te nemen, ter voorkoming van o.a. voetschimmel.


  Kleding en materialen

  1. De speler is verplicht voor en tijdens de wedstrijden de voorgeschreven sportkleding van de vereniging te dragen.
  2. Het is de spelers niet toegestaan de door de club in bruikleen verstrekte kleding in de privé-sfeer te gebruiken.
  3. Zoek geraakte kleding en materiaal wordt aan de betreffende speler(ster) dan ook in rekening gebracht.
  4. Spelers die de vereniging verlaten, dienen alle aan hen in bruikleen verstrekte kleding en materialen in een goede staat in te leveren bij de leider.


  Trainingen

  1. De speler is verplicht zich te houden aan het trainingsschema, zoals die door de trainers zijn vastgesteld.
  2. Op het vastgestelde tijdstip dient de speler in sportkleding klaar te staan voor de training, dit is om een ordelijke training te kunnen hebben.
  3. Tijdens de training berust de algehele leiding bij de trainer.
  4. Indien naar oordeel van de trainer – spelers de orde tijdens de trainingen trachten te verstoren, is de trainer bevoegd de betreffende speler van de training te verwijderen.
  5. Is naar oordeel van de trainer sprake van een ernstige misdragingen, dan kan de trainer- in afwachting van het overleg met het Bestuur over de te bepalen strafmaat -tot een tijdelijke schorsing overgaan.  De trainer stelt bij een jeugdspeler onmiddellijk de ouders telefonisch op de hoogte van de misdragingen en hun eventuele schorsing.

   
  Wedstrijden

  1. Zowel bij thuis- als uitwedstrijden wordt het uur van samenkomst door de trainer / leider bekend gemaakt. Ook via het programmablad dat zowel in de kantine als in het mededelingsbord op hangt.
  2. Tijdens de wedstrijden dienen alle beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter te worden geaccepteerd. Alleen de aanvoeder wendt zich tot de scheidsrechter.
  3. Tegen wangedrag in woord/gebaar/agressie en dergelijke, zal door de trainer / leider worden opgetreden.
  4. Spelers dienen tijdens wedstrijdbespreking de op- en aanmerkingen van de trainer te accepteren en gedurende die bespreking te zwijgen.
  5. Kom op tijd zowel bij de thuis- en uitwedstrijden, laat dan ook niemand op je wachten.

  Afmeldingen

  1. Afmeldingen dienen tijdig te worden doorgegeven, dit bij wedstrijden en trainingen.  Bij wedstrijden moet dat geschieden de avond ervoor en dat voor 20.00 uur.
  2. Als een speler te laat komt of helemaal niet komt opdagen bij een wedstrijd, zal hij de eerst-volgende wedstrijd reserve staan. Bij herhaling wordt hij de eerst volgende wedstrijd niet opgesteld.
  3. Wanneer een speler zodanig geblesseerd of ziek is dat hij niet instaat is om te voetballen, dan dient hij dit tijdig zowel voor wedstrijden als trainingen te melden bij de trainer / begeleider.

  Vervoer uitwedstrijden

  1. Het vertrek bij uitwedstrijden vindt altijd plaats vanaf het voetbalveld.
  2. De spelers die door omstandigheden van een andere plaats vertrekken, moeten dit aan hun trainer / leider op tijd bekend maken.
  3. Het tijdstip van vertrek staat op het programmablad in de kantine en de mededelingskast aan de kleedlokalen.
  4. Er zal een vervoersschema aan de jeugdspelers / ouders worden uitgereikt, met de daarop vermelde uitwedstrijden + de vermelding wanneer de betreffende ouder moet rijden. Daarbij de mededeling om bij eventuele verhindering, zelf zorg te dragen voor een wisseling met een andere ouder.


  Accommodatie

  1. De accommodatie ziet er goed uit, laat ons dat a.u.b. zo houden.
  2. Wees zuinig op onze kleedlokalen, ballen en andere materialen.
  3. Toon respect voor de accommodatie en materialen van anderen, voorkom vernielingen.
  4. De kleedlokalen zo schoon mogelijk achter laten, ook bij de uitwedstrijden.
  5. Papier, blikjes en andere rommel in de daarvoor bestemde afvalbakken laten verdwijnen.


  Gedrag

  1. Spelers die vloeken of verkeerd taalgebruik of zich misdragen bij de wedstrijden en op trainingen,  worden door de trainer, begeleider hierop aangesproken.
  2. Indien het nodig is naar het Bestuur doorverwezen.
  3. De ouders van de betreffende jeugdspeler worden hierover rechtstreeks ingelicht.
  4. Er wordt zowel een sportieve houding verwacht tijdens de wedstrijd als op de trainingen, dit naar zowel medespeler/tegenstander/scheidsrechter/ trainer en begeleider.
  5. Roken: Voor het roken geldt dat het nooit wordt toegestaan, en dit voor geen enkele speler/begeleider/trainer en grensrechter, om tijdens trainingen of wedstrijden in de kleedlokalen te roken.
  6. Pesten: Het pesten van medespelers is ten strengste verboden. Als dit wel wordt geconstateerd zullen er direct maatregelen getroffen worden. Hou zou jij je zelf voelen als anderen je pesten?  Denk dan hier goed over na voor je het zelf doet.
  7. Tegenstander: Deze is nodig om een wedstrijd te spelen. Er zal voor aanvang van de wedstrijd aan de tegenstanders een hand gegeven worden. Na de wedstrijd doen we dit natuurlijk ook. Vergeet hierbij de scheidsrechter niet.


  Boekingen / schorsingen

  1. Bij boetes tengevolge van boekingen (gele of rode kaarten) of veldverwijderingen, worden de kosten hiervan bij de betreffende speler in rekening gebracht, tenzij –op schriftelijk verzoek van de speler en na ingewonnen advies bij de trainers en begeleiders– hierover door het Bestuur anders wordt beslist.
  2. Niet spelen tijdens schorsingen, geschorst is dan ook geschorst en derhalve kan er dan ook niet gevoetbald worden. Niet in het eigen elftal maar ook niet in een ander elftal. Gebeurt er iets tijdens de wedstrijd dan keert de verzekering niets uit en krijgt de vereniging van de KNVB een forse boete.